Keverbanken voor akkervogels

Op zaterdag 22 september 2018 is, met dank aan de vele vrijwilligers van De Groene Heerlijckheid en  vogelwerkgroep Gemert, ruim 1700 strekkende meter keverbank gerealiseerd. Het project PARTRIDGE dat het leefgebied van patrijzen en akkervolgels in het algemeen wil versterken is een hiervoor een belangrijke inspiratiebron geweest. De aanwezigheid van keverbanken zorgt op korte termijn voor flinke toename van het aantal insecten. Deze insecten zijn op hun beurt weer van belang als voedsel voor akkervogels.

De keverbanken zijn aangelegd op een vijftal percelen in de gemeente Gemert-Bakel; aan de Grotelseheide, de Asdonckseweg, op Milschot, aan de Derde Steeg en aan de Beeksedijk. De keverbanken zijn 3 meter brede stroken waar de grond circa 40 cm hoger ligt dan de rest van het perceel. Op deze verhoogde strook grond  is een zaadmengsel van 5 verschillende soorten grassen en 15 verschillende soorten meerjarige kruiden gezaaid. De combinatie van deze soorten zorgt voor een aantrekkelijk habitat voor zowel de patrijs als insecten.

Vogelwerkgroep Gemert zal het voorkomen van de patrijs de komende jaren op de voet volgen. We hopen dat de keverbanken die allemaal in flinke natuurakkers liggen, bijdragen aan een gestage groei van de populaties akkervogels in de gemeente Gemert-Bakel.

Vooraankondiging fietstocht

De fietstocht van de Groene Heerlijckheid langs de natuurakkers wordt in 2018 gehouden op 12 juli en start om 19.00u in de Mortel. Nadere details volgen via de media.

Muizenruiters geplaatst

De Groene Heerlijckheid plaatst in 2018 diverse muizenruiters op de natuurakkers. De muizenruiters zijn een perfect winterverblijf voor muizen. Tijdens de winter bieden de muizenruiters voedsel aan roofvogels, waaronder uilen. Zij hebben zo een grotere kans om te overleven.

Natuurakkers 2018 ingezaaid

In 2018 beheert De Groene Heerlijckheid weer ongeveer 45 hectare landbouwgrond. Het beheer is gericht op de versterking van de biodiversiteit. Het grootste deel is ingezaaid met granen en akkerkruiden. Een klein deel bestaat uit natuurlijke graslanden en overhoekjes.

  • 21 ha akkerrand
  • 5,5 ha natuurakker
  • 15 ha graanakker als kern waaromheen akkerrand staat
  • 4 ha overhoek / bloemrijk grasland (gelegen naast natuurakker)

Natuurakkerfietstocht 2017 wederom een succes!

Op dinsdag 18 juli zijn met stralend weer vier groepen van telkens ruim dertig fietsers op pad gegaan langs verschillende natuurakkers van de Groene Heerlijckheid. Elke groep werd begeleid door een bestuurslid. De fietstocht bestond uit een rondje van circa 15 kilometer rondom Gemert. Meerdere natuurakkers met bloemen en granen werden bezocht en er werd uitleg gegeven over het waarom en de nut en noodzaak van biodiversiteit. De bezochte percelen maken deel uit van de ruim zeventig plaatsen in de gemeente Gemert-Bakel die de Groene Heerlijckheid inzaait met stuifmeel- en nectarrijke bloemenranden.

Fiets mee langs bloemrijke akkers

De Groene Heerlijkheid wil graag met u op pad om samen van de prachtige natuurakkers in Gemert-Bakel te genieten. Fiets op dinsdag 18 juli met ons mee langs een aantal van de mooiste akkers en geniet van de verhalen van onze vrijwilligers. We vertrekken om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Boerenbondsmuseum aan de Pandelaar te Gemert.

5 jaar werken aan biodiversiteit
De Groene Heerlijckheid beheert alweer voor het vijfde jaar natuurakkers binnen de gemeente Gemert-Bakel. Ieder jaar groeit het aantal hectares. Dit jubileumjaar beheert de stichting met 45 hectare meer akkers dan ooit. De combinatie van granen en akkerbloemen zorgt voor veel voedsel voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Dat is een goede basis voor een gezonde voedselketen. De natuurakkers een lust voor het oog met korenbloemen, klaprozen, kamille en gele ganzenbloem als karakteristieke soorten die in het verleden het buitengebied kleurden. Minder opvallend, maar zeker zo waardevol, kunnen o.a. het akkerviooltje, driekleurig viooltje, akkerleeuwenbek en akkervergeet-mij-niet worden aangetroffen.

Fietstocht
De fietstocht op dinsdagavond 18 juli is ongeveer 15 kilometer en voert langs een aantal natuurakkers. Op sommige punten zal door vrijwilligers uitleg gegeven worden over de noodzaak bij te dragen aan de biodiversiteit. Bijen en patrijzen krijgen daarbij bijzondere aandacht.

U bent van harte uitgenodigd! Aanmelden is niet nodig. We verwachten rond 21.30 uur terug te zijn bij het Boerenbondsmuseum.

Wist u dat u vriend kunt worden van De Groene Heerlijckheid? U kunt zich op de website aanmelden.

Cursus bloemenweides

Twee vrijwilligers van De Groene Heerlijckheid hebben de cursus aanleg en beheer van bloemenweides gevolgd. Deze cursus wordt gegeven door de Cruydthoeck (www.cruydthoeck.nl). De cursus geeft ons weer extra handvatten en inspiratie om nog meer resultaat te halen uit de natuurakkers en bloemenweides die we beheren.

Bloemen zoeken grond

Dit jaar beheert De Groene Heerlijckheid alweer voor het vijfde jaar natuurakkers. Deze bloemrijke akkers liggen verspreid over heel de gemeente Gemert-Bakel. Wat vijf jaar geleden kleinschalig begon met 15 hectare, groeit dit jaar waarschijnlijk uit tot wel 45 hectare goudgeel graan en een uitbundige bloemenpracht. Mooi om van te genieten en van groot belang voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Het is De Groene Heerlijckheid te doen om de versterking van de biodiversiteit.

Gronden en percelen gezocht
Om een dicht netwerk van bloemrijke akkers en faunaranden te krijgen is De Groene Heerlijckheid op zoek naar extra percelen om in te kunnen zaaien. De gronden worden ingezaaid met een mengsel van granen en bloemen die rijk zijn aan stuifmeel en nectar. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor insecten, vogels en kleine zoogdieren er veilig voedsel kunnen verzamelen. Doordat het gewas ook tijdens de winter blijft staan, wordt een periode waarin voedsel in het huidige landschap schaars is overbrugd. Het gewas biedt een veilige schuilplaats voor bijvoorbeeld patrijzen.

Kans op flinke vergoeding
Binnen de gemeente Gemert-Bakel bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen binnen het Groen Blauw StimuleringsKader (StiKa). Binnen deze regeling is een gedeelte van de bijdrage bestemd voor het beheer en de aanleg van akkerranden. Voor percelen die liggen binnen de bebouwde kom, erven (bouwblok) en de ecologische hoofdstructuur is binnen deze regeling geen bijdrage mogelijk. De Groene Heerlijckheid helpt u graag op weg als u wilt weten of uw perceel in aanmerking komt voor de vergoeding in een vorm van bijdrage. Indien gewenst verzorgt De Groene Heerlijckheid de aanleg en het beheer van de akker- en of faunarand.

Heeft u een perceel grond van een minimaal 300 m² of bijvoorbeeld een rand van een akker of weide, die u ter beschikking wilt stellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op per e-mailbericht aan de groeneheerlijckheid@hotmail.nl. De stichting zorgt in overleg voor de grondbewerking en het zaad. Kijk voor nadere informatie ook op onze website  www.degroeneheerlijckheid.nl

Druk bezochte vrijwilligersavond

Op 15 november 2016 organiseerde De Groene Heerlijckheid jaarlijkse vrijwilligersavond. Een goed moment om terug te blikken op het afgelopen seizoen, elkaar te speken en informatie te delen. Dit jaar was er binnen de presentaties aandacht voor het patrijzenproject in Noord-Brabant en werd stilgestaan bij wat De Groene Heerlijckheid de afgelopen jaren gerealiseerd heeft. Daarin werd duidelijk dat we alle ambities die we vier jaar geleden hadden hebben gehaald. Dat geeft goede moed om in 2017, het vijfde jaar dat we actief zijn weer volop te werken aan de realisatie van natuurakkers in Gemert-Bakel. Natuurlijk werd tijdens de gezellige avond ook weer fantastisch beeldmateriaal van Jo van Es gepresenteerd.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, organisaties, sponsoren en overheden die bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit in Gemert-Bakel.

Fietstocht langs natuurakkers De Groene Heerlijckheid

De natuurakkerfietstocht  is uitgezet door vrijwilligers van Stichting De Groene Heerlijckheid en voert langs 12 natuurakkers gelegen in Bakel en Milheeze. De lengte van de route is ongeveer 25 km met verschillende mogelijkheden tot een pauze.

Klik hier om de naar de beschrijving van de fietsroute te gaan.