Stimuleringsregeling Landschap (STILA )

De subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader’ ook wel bekend als Stika. Het principe van de nieuwe regeling (Stila) is dezelfde als van Stika: elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Met het beschikbare budget kunnen, net als voorheen, bijdragen worden verstrekt aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden. In de nieuwe regeling zijn pakketten/elementen toegevoegd, bijvoorbeeld elementen die kunnen bijdragen aan waterberging.

Veel Brabantse gemeenten doen nu al mee met de regeling. Vanaf maart 2021 zullen naar verwachting nog meer gemeenten, maar ook de waterschappen aanhaken.

Voor wie is de Stimuleringsregeling Landschap bedoeld?
De stimuleringsregeling heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren. Naast een vergoeding voor aanleg en beheer kan, afhankelijk van de thema’s die in een gebied zijn opengesteld, ook een vergoeding worden verstrekt voor opbrengstderving of voor grondwaarde-daling.

Voordelen

  • de grond blijft in eigendom,
  • reële vergoedingen,
  • grond mag meegeteld worden voor GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) en ook voor de mestboekhouding mag de grond meegerekend worden.
  • waar gewassen op sommige plekken minder gedijen doet ‘natuur’ het van oudsher ook op deze plekken goed. Bijvoorbeeld onder bomen of (nattere) overhoeken van percelen.

Enkele belangrijke voorwaarden:

  • U heeft grond in het buitengebied buiten het erf met een agrarische of groenbestemming.
  • Uw grond ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant en stedelijk gebied.
  • U heeft geen wettelijke verplichting om natuur aan te leggen.
  • U wilt iets doen dat past binnen de openstellingscriteria in uw gemeente.

Mogelijke landschapselementen
Op basis van de verschillende landschapstypen en de thema’s zijn er diverse pakketten/elementen mogelijk. Voorbeelden van elementen zijn: verschillende typen van bloemrijke randen, landschapselementen als knotbomen, poelen, houtsingels en wandelpaden over boerenland. De gemeente of het waterschap heeft met behulp van de thema’s bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. De subsidie geldt dus niet altijd binnen de gehele gemeente en is niet elk thema opengesteld. De meest actuele situatie binnen uw gemeente vindt u op de digitale kaart van de Provincie Noord-Brabant.

Krijg advies aan de keukentafel
Het maken van een plan of het aanvragen van een subsidie kan best een uitdaging zijn. Daarom zijn er veldcoördinatoren per regio actief. Zij kunnen inhoudelijk adviseren, een plan opstellen en ondersteuning verlenen bij de aanvraag.

Belangstelling?
Ben jij ook geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met de veldcoördinator Martien Vinken via 06 27 12 27 21 of info@martienvinken.nl. Meer informatie leest u op www.brabantslandschap.nl.

STILA en De Groene Heerlijckheid
De aanleg en het beheer van een natuurrand kan eenvoudig: Het beheren van natuur is iets wat De Groene Heerlijkheid al jaren doet. Zij zaaien akkerranden in van grondeigenaren en zorgen hiermee voor een prachtig kleurrijk landschap waarin insecten en vogels goed kunnen vertoeven.