Keverbanken voor akkervogels

Op zaterdag 22 september 2018 is, met dank aan de vele vrijwilligers van De Groene Heerlijckheid en  vogelwerkgroep Gemert, ruim 1700 strekkende meter keverbank gerealiseerd. Het project PARTRIDGE dat het leefgebied van patrijzen en akkervolgels in het algemeen wil versterken is een hiervoor een belangrijke inspiratiebron geweest. De aanwezigheid van keverbanken zorgt op korte termijn voor flinke toename van het aantal insecten. Deze insecten zijn op hun beurt weer van belang als voedsel voor akkervogels.

De keverbanken zijn aangelegd op een vijftal percelen in de gemeente Gemert-Bakel; aan de Grotelseheide, de Asdonckseweg, op Milschot, aan de Derde Steeg en aan de Beeksedijk. De keverbanken zijn 3 meter brede stroken waar de grond circa 40 cm hoger ligt dan de rest van het perceel. Op deze verhoogde strook grond  is een zaadmengsel van 5 verschillende soorten grassen en 15 verschillende soorten meerjarige kruiden gezaaid. De combinatie van deze soorten zorgt voor een aantrekkelijk habitat voor zowel de patrijs als insecten.

Vogelwerkgroep Gemert zal het voorkomen van de patrijs de komende jaren op de voet volgen. We hopen dat de keverbanken die allemaal in flinke natuurakkers liggen, bijdragen aan een gestage groei van de populaties akkervogels in de gemeente Gemert-Bakel.

Vooraankondiging fietstocht

De fietstocht van de Groene Heerlijckheid langs de natuurakkers wordt in 2018 gehouden op 12 juli en start om 19.00u in de Mortel. Nadere details volgen via de media.

Muizenruiters geplaatst

De Groene Heerlijckheid plaatst in 2018 diverse muizenruiters op de natuurakkers. De muizenruiters zijn een perfect winterverblijf voor muizen. Tijdens de winter bieden de muizenruiters voedsel aan roofvogels, waaronder uilen. Zij hebben zo een grotere kans om te overleven.

Natuurakkers 2018 ingezaaid

In 2018 beheert De Groene Heerlijckheid weer ongeveer 45 hectare landbouwgrond. Het beheer is gericht op de versterking van de biodiversiteit. Het grootste deel is ingezaaid met granen en akkerkruiden. Een klein deel bestaat uit natuurlijke graslanden en overhoekjes.

  • 21 ha akkerrand
  • 5,5 ha natuurakker
  • 15 ha graanakker als kern waaromheen akkerrand staat
  • 4 ha overhoek / bloemrijk grasland (gelegen naast natuurakker)